ДепартаментАрхитектура

проф. д-р арх. Асен Писарски

проф. д-р арх. Асен Писарски

e-mail: apisarski@mail.bg

Академична длъжност: професор

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: Съвременните направления в развитието на промишлените сгради и тяхната архитектура:


- Отражение на съвременната революция на информационните технологии върху развитието на промишлените сгради и техния облик. Производствени предприятия, свързани с научно-техническия прогрес и информационната революция;
- Приложение на съвременните изисквания за създаване на устойчива архитектура върху промишлените сгради – проекти и реализации;
- Нови типове промишлени сгради, еволюция на традиционните производствени сгради;
- Реконструкция и ревитализация на промишлени територии и комплекси.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Приложение на информационните технологии в инвестиционното проектиране на сгради (BIM технологии), съобразно критериите на устойчивата (отговорна) архитектура

Възможности за експертиза в областта на:
Архитектура на промишлените сгради и територии
Приложение на информационните технологии в архитектурното проектиране

Преподавателски интереси в областта на:
Архитектура на промишлените сгради
Архитектура на инженерните съоръжения
Информационни технологии в архитектурното проектиране

Образование:  
06-07.1998 Сертификат за завършено обучение по „Информационни системи за околната среда” в East London University, Лондон,
1981-1985  МИСИ, Москва, дисертация на тема „Архитектурно-художественные проблемы инженерных сооружений (на примере некоторых высотных и протяженных сооружений)”
1980-1981 Следдипломна квалификация - „Архитектура на промишлените сгради и комплекси”, ВИАС
1974-1979  Висш институт по архитектура и строителство (след 1995 г. - УАСГ)
1972 г. 9-та Френска езикова гимназия

Членство в организации:
Член на Съюза на архитектите в България и на Камарата на архитектите в България

Участие в национални и международни проекти:
Международни проекти, срещи и конференции: Tempus:
1993 – Ecole d’Architecture a Bordeaux
1995 – De Monforth University, Leichester, Великобритания
2005 – Конференция на REA (Организация на франкофонските училища по архитектура) в МархИ, Москва

По-важни публикации:

МОНОГРАФИИ
1. А.Писарски, Съвременни явления в промишлената архитектура, УАСГ, София, 2012 г., 117 с., ISBN 978-954-724-051-3; www.uacg.bg, http://www.uacg.bg/?p=178&l=1&id=53&f=1&dp=15
2. А.Писарски, Архитектурни аспекти на транспортните шумозащитни екрани. Теория, методика, проктика. УАСГ, София, 2012 г., 109 с.,ISBN 978-954-724-050-6,   http://www.uacg.bg/?p=178&l=1&id=53&f=1&dp=15  
КНИГИ
1. Шубин И.Л., Цукерников И.Е., Николов Н., Писарски А. Основы проектирования транспортных шумазащитных экранов. Учебное пособие для вузов. - М.: «ИД «БАСТЕТ», 2014г. - 208 стр., ил. ISBN 978-5-903178-38-4
2. ArchiCAD 8 и 8.1. Пълно ръководство. 824 с., СофтПрес ООД, 2005, ISBN 954-685-313-5
3. Компютърни технологии за архитекти, ArchiCAD 6.0 – Стъпка по стъпка, 446 с., Graphisoft Център - България, София, 2000, ISBN 954-90751-1-7

СТАТИИ
1. Съвременни направления в промишлената архитектура,  сп."Инженерни науки",БАН, кн. 2, 2013, с. 15 – 38
2. А.Писарски, Н.Николов. Транспортни шумозащитни екрани в обкръжаващата среда. Инженерни науки, БАН, год. XLVІІІ, 2011,№1, стр.14-25, ISSN 1312-5702
3. А.Писарски, К.Ефтимиу. Архитектурно-естетически проблеми на пречиствателните станции. Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия, София,Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009, Vol XLIV, София, 2010
4. Компютърните технологии и архитектурното творчество. Инженерни науки, БАН, год. XLIV,2007,№1, стр.60-70, ISSN 1312-5702
5. Avramova,A., A.Pisarski.  Methodology for Utilization of Existing Industrial Sites. Nordic journal of architectural research. Göteborg, 1996
M.Pisarski. A.Avramova, A.Pisarski. Contemporary Industrial Architecture in Bulgaria. Nordic journal of architectural research. Göteborg, 1996
6. Архитектурно-эстетические проблемы инженерных сооружений, Сборник НИИПромзданий, Москва, 1984

Творчески изяви:
Преустройство и промяна на предназначението на офис 4 в зъботехническа лаборатория, гр. София, ЖК "Младост 1, бл. 3 А, УПИ ІІІ-2796, кв. 10, 2010 г.    
Транспортни шумозащитни екрани по булевард „Брюксел” в София, арх. част, 2010 г.

В Архитектурна агенция „Модус”:
• Проект за бизнес център на Устра холдинг в Кърджали, 2008 г.
• Жилищна сграда в Кърджали, 2008 г.
• Проект за църква „Св.Петка” в Сливен, 2008 г.

В колектив с арх. Й. Христов:

Търговско-административни и складови сгради:
• Складово - административна сграда - "ЗАПАД" НПЗ "Искър-Север", гр. – София 2006 г..
• Складово - административна сграда в "Люлин - Сливница" - гр.София; - 2005 г.;
• Техномаркет “Запад”, местност “Република – 2”, София - 2001г.;
• Търговско-административна сграда в п-л.1, кв. 12, местност “Люлин – Център”, гр. София – 2000-2001 г.;

Проекти на промишлени предприятия:
• Ремонтна работилница и автомивка за товарни автомобили с дължина до 19,00 м, гр. Елин Пелин; 2003-2004 г.;
• Малко предприятие за метален обков-РПК “Искър”, (рък. колектив) София, 1989-1990г ;

Проекти за естетизация на работната среда:
• Медодобивен комбинат Асарел-Медет (в колектив) – 1995 г;
• Завод за електроди, гр. Ихтиман (в колектив) – 1987г.;


Проекти за обемно-градоустройствени решения (Машпроект, София):
• Цех за възли и детайли, Поликраище - 1987 г.
• Завод за ходови механизми, Плачковци - 1987 г.;
• Завод за телферни електродвигатели, В. Търново - 1986 г.;

Обществена дейност:
• от 2013 - член на Експертния съвет по наука, технологии и иновации при кмета на София;
• Председател на международно жури в конкурс за студентски дипломни проекти към XII
и ХIII Световно триенале на архитектурата, София, 2012 и 2015;
• 05.2012  Член на жури на конкурс за избор на главен архитект на Благоевград;
• 2004 – 2008 Член на Специализирания научен съвет по архитектура към ВАК