ДепартаментАрхитектура

проф. д-р арх. Георги Георгиев

проф. д-р арх. Георги Георгиев

e-mail: gngeorgiev@nbu.bg

 

Академична длъжност: професор

 

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на:
устойчиво градско и жилищно развитие, жилищни финанси, управление и обновяване на жилищата, енергийна ефективност и достъпност на жилищата, управление на собствеността и градска регенерация.

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на:
Интелигентни сгради, интелигентни градове, „internet of things“

 

Възможности за експертиза в областта на:
-    Жилищни системи и жилищна политика в Европейския съюз; жилищни системи и жилищни политики в страните от централна и източна Европа;
-    Жилищни пазари; управление, планиране и контрол на използването на градските територии;
-    Енергийна ефективност на обновяването, управлението и поддръжката на жилищните сгради;
-    Устойчиво развитие, планиране и управление на градското развитие и околната среда на икономиките в преход; жилищни финанси и управление на собствеността;  
-    Създаване, управление, мониторинг, оценка и координация на проекти в условия на мултидисциплинарен подход и международно сътрудничество;
-    Създаване на публично-честни партньорства за инвестиционни проекти в областта на създаването на достъпни жилища и жилищно обновяване;


Преподавателски интереси в областта на:
устойчиво градско развитие, жилищна политика, енергийна ефективност, управление на собствеността и градска регенерация, ваканционна архитектура

 

Образование:
2018 г. Професор, НБУ
2012 г. Доцент, НБУ
1985-1989 г. Доктор, дисертация на тема „Пространствена организация на средата на обитаване в зоните на влияние на големите градове в България“, Московски архитектурен институт (МАРХИ), Москва, Русия
1979-1983 г. Магистър по архитектура, Московски архитектурен институт (МАРХИ), Москва, Русия

 

Членство в организации:
-    Съюз на архитектите в България
-    Chartered institute of Housing – Chartered member (CIHCM)
-    Съвет на архитектите на Европа“ (ACE) - бивш заместник председател на работна група по жилищна политика, в момента е член на работната група в тематична област „Отговорна архитектура“.
-    Мрежа на енергийните експерти на CECODHAS Housing Europe – Европейско обединение за социални жилища
-    Европейска мрежа за жилищни изследвания - ENHR


Участие в по-важни национални и международни проекти:
2013-2015 Проект BG051PO001-3.1.07-0057 Създаване и апробиране на нова специализация „Жилищна политика“ по програма „Архитектура“ - Департамент „Архитектура“ на Нов български университет
2010-2012 Проект SHELTER
Национален координатор, Програма „Интелигентна енергия Европа“ на ЕС
2010-2012 Проект 3-E HOUSES
Национален координатор, Програма „Интелигентна енергия Европа“ на ЕС
2009-2011 Проект FRESH
Национален координатор, Програма „Интелигентна енергия Европа“ на ЕС
2008-2011 Проект POWER HOUSE EUROPE
Национален координатор, проект в областта на енергийната ефективност в изграждането, управлението и обновяването на социални жилища
2008-2009 Проект „Създаване, прилагане и изпълнение на проект за градска регенерация“ Национален координатор, реализиран съвместно от жилищна корпорация „Woonbron“, Холандия, и Българска жилищна асоциация с фокус върху интегрираното обновяване на вътрешно кварталните пространства
2007-2013 Проект STACCATO
Партньор по проект за енергийно ефективно обновяване на жилищата с участието на сдруженията на собственици
2007-2010 Проект „Създаване на социална жилищна организация“
Национален координатор, реализиран съвместно от жилищна корпорация „Woonbron“, Холандия и Българска жилищна асоциация с фокус върху създаването на социални жилищни организации в България като основни доставчици на социални жилища
2007-2009 Проект TACKOBST. Национален координатор, Програма „Интелигентна енергия Европа“ на ЕС
2006-2008 Проект RESHAPE. Национален координатор, Програма „Интелигентна енергия Европа“ на ЕС
2005-2006 Проект „Устойчиво управление на жилищата в България. Подобряване на капацитета на сдруженията на собственици в многоетажните жилищни сгради“. Национален координатор, реализиран съвместно от Българска жилищна асоциация и Фондация Housing+, Холандия, - Програма MATRA на Министерството на външните работи на Холандия
2002-2004 Проект „Изграждането на партньорства за устойчиво управление на жилищни сгради в етажна собственост“. Национален координатор, реализиран съвместно от Българска жилищна асоциация, жилищна асоциация „de Nieuwe Unie“ (Ротердам, Холандия) и жилищна асоциация „Woondrecht“ (Дордрехт, Холандия)
1997-1998 Проект „Достъпни жилища в България“. Национален координатор, реализиран съвместно от Българска жилищна асоциация и NI-CO от Северна Ирландия
1994-1998 Проект „Въвеждане и развитие на неправителствения сектор в създаването на жилища на местно ниво“. Национален координатор, REMDEP проект, реализиран съвместно от Българска жилищна асоциация, NI-CO от Северна Ирландия и Федерацията на жилищните асоциации на Северна Ирландия
1997 Проект „Жилищни и градски индикатори за България“. Национално обследване, изготвено от Световната банка и ПРООН
1996 Проект „Градски жилищни индикатори“. Подробен преглед за град София като част от Прегледа за Източна Европа, изготвен от HABITAT и USAID
1995 Проект „Профил на жилищния сектор в България“. Преглед на жилищния сектор в България в периода на преход към пазарна икономика, изготвен в сътрудничество с Министерството на регионалното развитие и жилищната политика и подкрепата на международен екип от експерти на Икономическата комисия за Европа към ООН

 

Награди:
Energy Globe AWARD – Energy efficient renovation of multi-story condominium building in Sofia (2009)

 

По-важни публикации:

Georgiuev, Georgi Nikolov (2017) „Housing Policy in Bulgaria. Recent History, Current Projects and Future Trends“, Lap Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, ISBN 978-3-330-33040-5, lap-publishing.com

Георгиев, Г. (2017) "Жилищна политика и устойчиво развитие. България в контекста на Европа“, първо издание, 2017 г., Издателство: Нов български университет, ISBN: 978-954-535-947-7
Georgiev (2009) „Bulgarian National Book of Recommendations“. Final report within TACKOBST project, summarizing the recommendations about the necessary steps in the field of energy efficiency in residential buildings.
Georgiev (2008) „Cross-country Retrofitting Strategies Report. Bulgaria. Policy Paper“. Final report within RESHAPE project (Retrofitting Social Housing and Active Preparation for EPBD)
Georgiev, Georgi (2006) ‘Financial Possibilities for Energy Efficiency in Residential Housing Stock“; International conference „Removing Barriers to Residential Energy Efficiency in Central and Eastern Europe“, Kiev (6-7February).
Георгиев, Георги (1998) „Жилищните сдружения с съвременния контекст на България“, в: Нови средства за финансиране и кредитиране на социални жилища, Международна академия по архитектура, Британски Ноу-Хау фонд, фондация „Геяполис“ и фондация „Отворено общество“, София, с. 35-41.
Georgiev, Georgi (1996) „Chasing the Market. Housing Privatization in Bulgaria“, in Clapham, D., J. Hegedus, K. Kintrea, and I. Tosics (eds.) Privatization of Housing in Central and Eastern Europe/with  S.Motev and S.Tsenkova/ Westport CT: Greenwood Press, pp. 97-119.
Georgiev, Georgi (1996) „Sustainable Housing for Sustainable Society“, in Housing: Levels of perspective. Proceedings ENHR Young housing Researchers. Amsterdam: AME Amsterdam Study Center for Metropolitan Environment.
Georgiev, Georgi (1993) „Development of Bulgarian Housing Market in the Time of Transition“, in Proceedings from the Intensive Summer Course on Housing Policy and Housing Markets, Wassenaar

 

Творчески изяви - Участия в творчески форуми:

2011 Международна конференция за устойчиво обитаване. Проект SPREAD – Седма рамкова програма на Европейската комисия, Кьолн – Германия, 24-25 май 2011. Участие с доклад.

2011 Power House Europe. Международна конференция по едноименния проект в рамките на програма „Интелигентна енергия Европа“ на Европейската комисия, Виена, 1-2 март 2011. Участие с доклад за добри практики за енергийно ефективна реконструкция на сгради в етажна собственост.

2011 Енергийна ефективност при сградите. Устойчив начин за намаляване на енергийната зависимост и енергийната бедност. Семинар, организиран от групата на либералните партии в Европейския парламент, София, 27 април 2010. Участие с доклад.
http://vladkopanayotov.eu/wp-content/uploads/2011/05/BHA-presentation_seminar-27.04.2011.pdf

2010 Перспективи на масовото българско жилище. Конференция с международно участие, организирана от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Българска жилищна асоциация, София, 5 март 2010. Участие с доклад и изработване на заключителни препоръки за законодателни промени.

2009 Sofia Architectural Week. Участие в професионална дискусия относно състояние и перспективи на жилищните комплекси в големите градове на България, София 3 декември 2009. част 1 | 2 

2009 Международна конференция по енергийна ефективност в жилищните сгради. UNECE – Икономическа Комисия за Европа на ООН, София, 21-22 април 2009. Участие с доклад.
http://save.atwork4homes.eu/assets/files/List_Sofia_27_04_2009.pdf

2007 Жилището като фундаментално право. Конференция, организирана от ALDE – група на либералните партии, Европейски парламент, Брюксел, 28 март 2007. Участие с доклад.
http://www.youtube.com/watch?v=yYoWh4psFWY

2007 Социалните жилища: Средство за обединение в ЕС. Новите структурни фондове за периода 2007-2011
Международна конференция, организирана от Комитета на регионите на Европейския съюз и CECODHAS – асоциация на социалните жилищни организации в страните от ЕС, Брюксел, 31 януари 2007. Участие с доклад.

2006 Обновяване на социалните жилища. Финансиране и жилищна политика. Конференция, организирана в сътрудничество с CECODHAS – асоциация на социалните жилищни организации в страните от ЕС, Солун, 30 октомври 2006. Участие с доклад.

2005 Устойчиво управление на жилищните сгради. Перспективи на сдруженията на собственици. Международна конференция, организирана от Българска жилищна асоциация, подпомогната от Холандското министерство на външните работи


Обществена дейност:

Председател на Българска жилищна асоциация – първата неправителствена организация в България в областта на жилищата, жилищната политика и ролята на жилището в градската структура.
Директор на фондация „Захарна фабрика“ – неправителствена организация за подпомагане на проекти в областта на устойчивото градско развитие и обновяване на апартаментни жилищни сгради.