facebook

ДепартаментАрхитектура

 

и.д. Ръководител

гл. ас. д-р арх. Весела Попова

корпус 2, офис 508

тел.: 02/8110 508, в. 2508

e-mail: vspopova@nbu.bg

 

 

Секрeтар

Александър Иванов

корпус 2, офис 508

тел.: 02/8110 50802/8110 619

e-mail: alivanov@nbu.bg

 

В съответствие с приоритетите на НБУ за засилване на хуманитарната насоченост, новите технологии, изкуствата и архитектурата в образованието през академичната 1993/1994 година в Университета е основан департамент „Пластични изкуства“, в чийто състав влизат изтъкнати учени в областта на архитектурата. Той е изграден по модели на западноевропейски и северноамерикански университети и няма аналог в България. Сред учредителите му са едни от най-изявените специалисти в областта като проф. Серафим Серафимов, проф. Огнян Шошев, проф. Румен Райчев, доц. д-р Магдалена Лазарова, доц. Йорданка Чернаева, Татяна Георгиева, Светла Чакърова и др.

 

 

С решение на Академичния съвет на НБУ през 2007 г. дизайнерите и архитектите в департамент „Пластични изкуства“ се обособяват в отделен департамент „Дизайн и архитектура“. Департаментът реализира множество творчески проекти. Разработена е и БП „Пластични изкуства и архитектура” с шест модула в областта на визуалните и приложни изкуства, включително „Архитектура“. През 2012 г. отново с решение на Академичния съвет на НБУ се поставя началото на два самостоятелни департамента: „Дизайн“ и „Архитектура“.

 

 

От 2009 г. от Националната агенция за оценяване и акредитация е одобрен проект за откриване на магистърска програма „Архитектура” в професионалното направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия. През 2012 г. магистърска програма „Архитектура” получава акредитация с отлична оценка за нов петгодишен срок. През 2018 година магистърска програма "Архитектура" отново получава акредитация с отлична оценка за нов петгодишен период.

 

От декември 2012 г., когато обучението по архитектура се обособява в самостоятелен департамент, в него са привлечени български архитекти с богат практически и педагогически опит. Предстои привличането на гост-преподаватели от изявени университети в чужбина. В момента в департамент „Архитектура” се обучават 260 студенти.

 

Либералната идея за образование, залегнала в образователната философия на НБУ: структурата на Университета с трите му факултета, изградени на принципа на образователните степени, както и акредитираните професионални направления, сред които „Философия”, „Изобразително изкуство”, „Социология, антропология и науки за културата”, „Теория на изкуствата”, „История и археология”, „Икономика” и пр., създават уникалната за България възможност за интегриране на обучението по архитектура в широк хуманитарен контекст в съзвучие с най-добрите световни образци.

 

Философията на обучението на студентите по архитектура в Нов български университет отчита следните ключови моменти:

  • промяната на архитектурната професия през последните десет години в посока на социалното, хуманитарното знание и екологията – тенденция с отлични възможности за развитие в мултидисциплинарния контекст на обучението в НБУ;
  • необходимостта от разширяване на профила на реализация на архитектите:
  • предимно проектантска дейност,
  • съчетаване на проектирането с друг бизнес,
  • възможност за заемане на широк спектър от експертни и ръководни длъжности в специализираната държавна и общинска администрация;
  • ангажирането на архитектите към устойчивото развитие и „социалната диагностика”; социалната интеграция и солидарност; културните корени и историческия контекст.

Обучението на студентите в МП "Архитектура" на Нов български университет е съчетано и с активно участие в архитектурни събития – конкурси, семинари, творчески пътувания и пр. (Студентска работилница Арх§УрБаН, Sofia Architecture Week и пр.)

 

През 2014 г. към департамент „Архитектура” две докторски програми в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия са акредитирани с отлична оценка за петгодишен период. През 2020 година докторските програми на департамент "Архитектура" получиха нова акредитация, отново с отлична оценка и още по-висок резултат. ДП „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“ е акредитирана за максималния срок от 6 години, а  ДП „Теория и история на архитектурата“ за срок от 5 години.

 

Департамент „Архитектура” поддържа интензивни международни връзки с архитектурни школи и професионални организации от различни страни. В последните години е осъществен обмен на студенти по програма ERASMUS с Thracian university Democritus, Alexandroupolis/Komotini, Greece (Факултет по архитектура), Университет Синан, Истанбул, Trent University, Nottingham и University of Ulster, Великобритания. В процес на подготовка са програми за обмен на студенти за обучение и стаж с университети и фирми от Италия, Холандия и пр.

 

По предложение на департамент „Архитектура“ на 4 март 2013 година световноизвестният архитект проф. Даниел Либескинд е удостоен с титлата „Доктор хонорис кауза на НБУ“ за неговия изключителен принос към развитието на съвременната архитектурна теория и практика и за ангажираността му в утвърждаването на НБУ като водещ университет в българското архитектурно образование.

 

Нов български университет, представен от  департамент „Архитектура“, е приет за член на Европейската федерация за обитаване (Еuropean Federation for Living - http://www.ef-l.eu/our-members/universities/), заедно с водещи западноевропейски университети. (официално писмо от Европейската федерация за обитаване).


Европейската федерация за обитаване е уникална организация, която обединява университети, представителни на частния сектор и публични компании. Целта на Европейската федерация за обитаване е да обедини усилията на своите членове в съвместната им дейност за устойчиво градско и жилищно развитие в Европа. Организацията подпомага съвместното осъществяване на изследователски и инвестиционни проекти на своите членове.


Като член на Европейската федерация за обитаване и в съответствие със своя новаторски профил НБУ, и в частност - департамент „Архитектура”, ще се  включи в изследователски и образователни проекти по актуалните проблеми на съвременния град.