ДепартаментАрхитектура

Конкурси

Академична длъжност главен асистент, ДВ 82 от 23.10.2015 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (архитектурни конструкции). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 82/23.10.2015 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Пламен Михайлов Рилски

  • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
    14.01.2016 / 14:30
  • Зала
    116, ІІ-ри корпус

Прикачени файлове