facebook

ДепартаментАрхитектура

Проекти

 • Проекти, финансирани от Централния фонд за стратегическо развитие
 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ РАЗВИТИЕ

 • Проекти, финансирани от външни източници
 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ

   

 • Изследователски проект: Introducing Sustainability and Energy Efficiency Principles in Architectural Education: Towards Designing Climate Neutral and Inclusive Buildings (INCEPT)
 •  

   

   

  Проектът INCEPT е финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз в рамките на споразумение за безвъзмездна помощ № 89080.

   

   

   

  Експертен екип от департамент „Архитектура“ на Нов български университет с ръководител проф. д-р арх. Георги Георгиев изпълнява изследователския проект “Introducing Sustainability and Energy Efficiency Principles in Architectural Education: Towards Designing Climate Neutral and Inclusive Buildings” INCEPT, който се финансира по програма „Еразъм+“, ключова дейност 2 „Стратегически партньорства в сферата на висшето образование“. Проектът се осъществява в периода 2022-2025 г. и НБУ е водещ партньор в консорциум с Факултета по архитектура на Университета в Загреб, Хърватия, и Факултета по градско и регионално планиране на Университета по архитектура и градоустройство „Йон Минку“, Букурещ –  Румъния.

   

  Проектът INCEPT се основава на фундаменталното разбиране за връзката между устойчивостта, технологиите и архитектурното проектиране. Той има за цел да приведе образованието по архитектура в университетите - партньори по проекта, в съответствие с първостепенните цели в областта на енергията и климата на зеления преход в Европа.  Проектът INCEPT предвижда да развие иновативна учебно съдържание, ориентирано към бъдещето, което да отговори ефективно на необходимостта от неутрална по отношение на климата, устойчива и приобщаваща застроена среда. Проектът INCEPT цели да се впише в Новия европейски Баухаус като движеща сила за реализиране на Европейската зелена сделка и разработване на естетична, неутрална по отношение на климата, устойчива и приобщаваща застроена среда като ключов стълб на зелената трансформация. Проектът се стреми да подпомогне сътрудничеството на транснационално ниво между системите за висше образование на страните от Югоизточна Европа, близки по отношение на проблемите на техния сграден фонд, и разработването на взаимосвързани образователни програми по архитектура с цел постигането на максимална синергия.

   

  Проектът INCEPT ще разработи и валидира Компендиум и свързан с него лекционен курс за студентите по архитектура по въпросите на зеления преход към достъпна и чиста енергия в сградите, устойчивите градове и климатичната устойчивост. Проектът ще разработи и валидира онлайн курс по устойчива архитектура за по-широката професионална общност. Проектът INCEPT ще създаде и валидира Ателие за проектиране на климатично неутрални сгради за студентите по архитектура, което да тества концепции за енергийно ефективно проектиране, практически идеи и инструменти като част от обучението им в екосистема "жива лаборатория". Проектът INCEPT предвижда ще разработи и въведе в експлоатация дигитална университетска платформа за електронно обучение и обмен на знания и добри практики между университетите - партньори по проекта, в областта на енергийно ефективното и устойчиво проектиране на сгради.

   

  Кризата, свързана с изменението на климата, е сред нас. Необходима е проактивна и решителна промяна на образователната парадигма, за да се ускори преходът към общество с нулеви нетни въглеродни емисии. Проектът INCEPT има за цел да даде възможност на студентите по архитектура да приемат предизвикателствата на устойчивото проектиране и да развият фундаментални „зелени“ умения. Проектът се стреми да подготви лидерите на зелената трансформация на застроената среда чрез добре балансиран интегриран подход, който съчетава ключови теоретични концепции с обучение, основано на опита. Стратегическият резултат от проекта INCEPT е сближаването на образованието по архитектура с основополагащите енергийни и климатични цели на зеления преход в ЕС.

  Партньори

   

  University of Architecture and Urbanism “Ion Mincu”

   

   

  University of Zagreb

   

   

  Newsletter 1

   

  Newsletter 2