facebook

ДепартаментАрхитектура

Изследователски проект: Рехабилитация и ефективно управление на използваната енергия в многоетажни жилищни сгради – инструмент за преодоляване на енергийната бедност в България

 

Реконструирана пилотна сграда в ж.к. Захарна фабрика, София, 2004г.

 

Изследователски екип от Департамент „Архитектура“ на НБУ под ръководството на проф. д-р Георги Георгиев завърши успешно проект „Рехабилитация и ефективно управление на използваната енергия в многоетажни жилищни сгради – инструмент за преодоляване на енергийната бедност в България“. Проектът беше изпълнен с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ и бе насочен към изследването на проблема с енергийната бедност и проявлението му в българския контекст. Анализирани бяха съществуващите възможностите за ограничаване и в дългосрочен хоризонт - премахване на енергийната бедност чрез прилагане на мерки за енергоефективна реконструкция на многоетажните жилищните сгради при постигане на оптимално съотношение на спестена енергия към използван финансов ресурс. Проектът беше реализиран в подкрепа на COST Action CA16232 “European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation”. В Комитета за управление на Акцията от името на НБУ участва д-р Елеонора Гайдарова.

Енергийната бедност като явление се свързва със съвкупния ефект на три основни фактора – ниските доходи на домакинствата, високите енергийни разходи и енергийно неефективните жилища. Доказан факт е, че това явление оказва сериозно негативно въздействие върху здравето на гражданите на ЕС – повишени нива на смъртност, вредни последици за психичното здраве, респираторни проблеми и др. Съществуващите подходи за дефиниране на явлението се основават на количествени показатели като дела на разходите на домакинствата за битова енергия или връзката му с линията на бедност след заплащане на енергийните услуги. Все още не са формулирани конкретни политики на ЕС за борба с енергийната бедност. Международната агенция по енергетика оценява, че 1,3 до 2,6 милиарда души на планетата изпитват енергийна бедност. Приблизителният брой на гражданите на Европа в положение на „енергийна бедност“ са между 50 и 125 милиона души или повече от 10% от общото население на стария континент. В България проблемът с енергийната бедност стои с максимална тежест, което се онагледява от съществуващите статистически данни през последните години.

 

В изпълнение на основната цел на проекта бяха постигнати следните по-съществени резултати:

 

  • Дефиниране на проблема с енергийната бедност в България с оглед съществуващия европейски контекст и набиране на информация за спецификата на проявлението му в съществуващите условия;
  • Анализ на съществуващи в страни от ЕС добри практики по отношение на повишаване на информираността на обитателите за консумираната от тях енергия при обитаването на жилищата им и възможностите за активно управление на потреблението на енергия с оглед превръщането на обитателите от „consumers” в „prosumer”;
  • Анализ на състоянието на жилищния фонд в България, обитаван от домакинства в състояние на енергийна бедност, по отношение на неговата енергийна (не)ефективност;
  • Анализ на възможностите за прилагане на иновативни мерки за повишаване на енергийната ефективност на жилищата, обитавани от домакинства в състояние на енергийна бедност, като средство за ограничаване и преодоляване на енергийната бедност.

От съществено значение е направеният извод, че енергийно ефективната реконструкция на жилищата е най-бързият и най-ефективен (по отношение на използваните обществени ресурси) начин за борба с енергийната бедност. При това, обаче, съществува ограничаващото ефекта изискване за наличие на по-голям еднократен публичен финансов ресурс.

 

Резултатите от проекта бяха коментирани на Right to Energy Forum (righttoenergy.org), 1-3 декември 2020г. righttoenergy.org/event/energy-poverty-challenges-and-solutions-from-eastern-europe/