facebook

ДепартаментАрхитектура

Изследователски проект: Политики за намаляване на социалното изключване на възрастните хора в България

 

Проект ”Responsibility brings Purpose”, дипломант Samu Pitkänen, Finland, 1 място,  EFL DESIGN COMPETITION „ACCESSIBLE HOUSING“, 2016

 

Изследователски проект: „Политики за намаляване на социалното изключване на възрастните хора в България“

Изследователски екип от Департамент „Архитектура“ на НБУ под ръководството на проф. д-р Георги Георгиев завърши успешно проект „Политики за намаляване на социалното изключване на възрастните хора в България“. Проектът беше изпълнен с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ и бе насочен към изследването на условията, възможностите и начините за развитие на устойчива перспективна среда на обитаване за възрастните хора в България. Проектът беше реализиран в подкрепа на COST Акция CA15122 “Намаляване на социалното изключване на възрастните хора: Сътрудничество за изследвания и политики (ROSEnet)”. В Комитета за управление на Акцията от името на НБУ участва д-р Елеонора Гайдарова.

 

Европейският съюз е изправен пред безпрецедентна демографска ситуация, свързана със застаряване на населението и ниска раждаемост. В страните от ЕС се наблюдава постоянно свиване на населението в трудоспособна възраст и нарастване на пенсионираните популации. Още по-изявени са тези тенденции по отношение на България. Световният опит показва, че при правилна политика, включително и относно пространствената среда, съществува перспектива стареещото население като явление да се трансформира от проблем във възможност. В този процес адаптираната среда за обитаване е от решаващо значение за качествен живот на възрастните хора, изразяващ се в продължителна работоспособност, добро здраве, добро финансово състояние и устойчиви семейни връзки. Достъпната, адаптирана жилищна среда за хората от третата възраст е съществена част от развитието на интегрален подход към остаряването. Заедно с организацията на приобщаващи обществени пространства, обществените услуги, улеснената мобилност, жилището играе важна роля в адаптирането на средата към нуждите им възрастните хора. Местоположението и техническата и пространствена пригодност на жилищата са ключови елементи, които определят качеството на средата за обитаване за възрастните хора.

 

В изпълнение на основната цел на проекта бяха постигнати следните по-съществени резултати:

 

  • Бяха проучени съществуващите добри практики и перспективи в развитието на средата за възрастни хора в страните с напреднали политики в Европа и други региони.
  • Бяха събрани данни за сградния фонд и прилежащата среда предимно в малки населени места и курортни структури в България чрез обработка на съществуваща първична статистическа, кадастрална и пр. информация, както и чрез извадкови данни, получени на терен по време на изпълнение на проекта.
  • Беше направен анализ на събраните данни за сградния фонд и прилежащата среда от гледна точка на потенциала за използване за нуждите на възрастните хора при отчитане на необходимите трансформации по отношение на физическото състояние на обектите, собствеността и нормативно-институционалните фактори.
  • Бяха формулирани основни насоки за развитие на перспективна среда за обитаване от възрастни хора в България и необходимите политики за осъществяването им.

 

Резултатите от проекта са основа за последващо разработване на перспективни ефективни форми на устойчиво обитаване, при оптимална пространствена дислокация и социализация на възрастните хора – действия, свързани с изключително голям икономически и социален ефект.

 

Рехабилитационен комплекс за възрастни хора – гр. Банкя. дипломен проект на Петър Иванов, МП „Архитектура“ на НБУ