facebook

ДепартаментАрхитектура

проф. д-р арх. Александър Александров

проф. д-р арх. Александър Александров

Проф. д-р арх. Александър Александров е роден на 24 март 1950 г. в с. Добридол, област Монтана. След завършване на архитектурното си образование през 1973 г. постъпва на работа в РПО Стара Загора, където работи от 1974 до 1978 г. като проектант и ръководител на градоустройствената група. От 1975 до 1981 г. е научен сътрудник в КНИПИТУГА. Назначен е за редовен асистент към катедра "Градоустройство" през 1981 г. През 1986 г. защитава докторската си дисертация, посветена на жилищното застрояване върху стръмни терени. Получава научното звание “доцент” през 1993 г., а през 2007 става професор. Специализира в Швейцария. В периода 1996-2003 г. е зам.-декан по научноизследователската и международната дейност на Архитектурния факултет. Активно участва в работата на САБ в периода 1996-2000 г., когато като председател на Клуба на урбанистите организира и провежда поредица от национални конференции с участието на главните архитекти от цялата страна, посветени на най-актуалните въпроси на прехода. Бил е член на управителните съвети на САБ и на КАБ. Участва в работата на НЕСУТ и на градската АГК към Столична община. Разработва множество проекти за жилищни комплекси, градоустройствени планове на градове, подробни устройствени планове на жилищни и промишлени зони. Ръководи значителни градоустройствени и архитектурни проекти, участва в множество международни и национални конкурси. 

В МП "Архитектура" на Нов български университет преподава от пролетния семестър на академичната 2009/2010 година като първоначално е хоноруван преподавател по Съвременен урбанизъм към департамент „Дизайн и архитектура“. Щатен преподавател към департамент "Архитектура" е от 2011 година. Почива на 4 ноември 2014 година.