facebook

ДепартаментАрхитектура

Жилищна политика и устойчиво развитие. България в контекста на Европа

cover-jilishtna-politika_184x250_fit_478b24840a

Жилищна политика и устойчиво развитие. България в контекста на Европа

Георги Георгиев

Научни и учебни издания

С развитието на териториално-устройственото планиране през 70-80 години на миналия век в България се правят първите опити за комплексно разглеждане на въпросите на жилището като интегрален елемент на националната обществено-икономическа структура. Това, обаче, се случва главно в теоретичен план и не се обвързва с конкретни управленски решения при различните тогава политически и икономически условия. Настоящото изследване разглежда темата за жилището и жилищната политика в контекста на увеличаващия се в глобален аспект  конфликт между природата и създадената от човека изкуствена среда в нейните разновидности. Този конфликт е очевиден за всички, той определя необходимостта от преосмисляне на фундаментални, системни ценности на съвременната цивилизация, които го обуславят - икономически, финансови, идеологически. Темата за устойчивото развитие има многообразни измерения, като голяма част от тях касаят жилището и неговия потенциален принос. В по-тесен контекст книгата цели да подпомогне научните изследвания и формирането на необходимите управленски политики в една мултидисциплинарна област, каквато е функционирането на жилището като част от пространствения, икономическия и социален организъм на България. В книгата се формулират основните проблеми и задачи, които стоят пред жилищната политика в България въз основа на анализ на теорията и практиката в европейските страни.

Доц. д-р арх. Георги Георгиев e ръководител на департамент „Архитектура” на Нов български университет. Той притежава дългогодишен опит в областта на устойчивото градско развитие, жилищната политика и енергийноефективното обновяване на апартаментни жилищни сгради. Участва в национални и международни изследователски и инвестиционни проекти за устойчиво управление, поддръжка и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. Арх. Георги Георгиев е представител на Съюза на архитектите в България в работна група към Съвета на архитектите на Европа. Той е член на Chartered Institute of Housing (CIHCM) – Великобритания, както и на Европейска мрежа за жилищни изследвания  (ENHR).