facebook

ДепартаментАрхитектура

Междудепартаментен семинар с международно участие: „МЕНИДЖМЪНТ НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ - АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ И РОЛЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“

Междудепартаментен семинар с международно участие: „МЕНИДЖМЪНТ НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ - АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ И РОЛЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“

Организатори: НБУ – департамент „Архитектура”, департамент "Бизнес администрация" и УНСС - "Бизнес факултет", катедра "Недвижима собственост"

 

Лектори: проф. Пади Грей - Professor Paddy Gray MSc, FRICS, FCIH, University of Uls, проф. д-р Йорданка Йовкова - ръководител на катедра „Недвижима собственост“ в УНСС - декан на Бизнес факултет в УНСС и доц. д-р арх. Георги Георгиев - ръководител на департамент „Архитектура“

 

Модератори: доц. д-р арх. Георги Георгиев, департамент „Архитектура” и доц. д-р Иван Боевски, департамент "Бизнес администрация", НБУ

 

Участници: студенти и преподаватели от департамент „Архитектура“ и департамент „Бизнес администрация“ в НБУ

 

13.05. 2015 г., 13.30 ч.- 17.00 ч., зала 20 - 1 корпус на НБУ

Събитието беше посветено на актуалните проблеми на управлението на жилищните сгради и възможностите на образованието за изграждане на експертен капацитет в жилищния сектор.

Известни са тежките проблеми, които стоят пред българското жилище – най-вече в големите градове:

- амортизиран жилищен фонд, предимно в сградите в етажна собственост в резултат на дългогодишна липса на адекватно управление и поддръжка,

- нисък комфорт на обитаване и високи експлоатационни разходи,

- невъзможност за мащабен старт на енергийно ефективно обновяване на апартаментните жилищни сгради.

Практиката в страните с развит жилищен пазар и ефективно функциониращ жилищен фонд показва необходимостта от:

- изграждане на подходяща законова регламентация за поддържане и управление на жилищните сгради,

- изграждане на необходимите институции– държавни и частни, които да осъществяват дейностите в жилищния сектор,

- изграждане на капацитет за подготовка на експерти в жилищния сектор.

Семинарът се състоя от две части:

А. Жилищна политика в страните от Европeйския съюз, представена от лектори от Великобритания и Италия;
Б. Висшето образование в България за по-добър мениджмънт на жилищните сгради

Пади Грей  (Paddy Gray) е професор по жилищна политика в Университета в Ълстър, Великобритания. Притежава дългогодишен изследователски опит с повече от двеста публикации по въпроси, свързани с жилищната политика. Гост-професор в Университета в Хонг Конг. Гост-професор по управление на недвижими имоти в Университета Спиру Харет, Румъния.

Марио Понте има опит в управлението на етажна собственост в Италия. От 10 години живее в България и Италия. Основава през 2013 г. компанията Едом БГ ООД, което предлага услуга „професионален домоуправител”.

Проф. д-р Йорданка Йовкова е основател на специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост“ в УНСС, София. Тя е с дългогодишен преподавателски  и изследователски опит в областта на финансиране на бизнеса, финансиране и инвестиции в недвижими имоти, алтернативни инвестиции,теория на инвестирането и инвестиционен бизнес мениджмънт, международно инвестиране в недвижими имоти, оценяване на недвижими имоти, управление на портфейли от имоти.

Доц. д-р арх. Георги Георгиев е ръководител на департамент "Архитектура" в НБУ, ръководител на проект BG051PO001-3.1.07-0057 „Създаване и апробиране на нова специализация „Жилищна политика” по програма „Архитектура” – департамент „Архитектура” на НБУ.

Доц. д-р Иван Боевски е преподавател от департамент "Бизнес администрация" на НБУ.