ДепартаментАрхитектура

гл. ас. д-р арх. Весела Попова

гл. ас. д-р арх. Весела Попова

e-mail: esi_popova@abv.bg

 

Академична длъжност: главен асистент

 

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на:
История на българската архитектура; Архитектура на Модернизма; Съвременна архитекура.

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на:
Устойчива архитектура

 

Възможности за експертиза в областта на:

 

Преподавателски интереси в областта на:
Архитектура на Модернизма; Съвременна архитекура; Опазване на архитектурното и културно наследство; Съвременно градоустройство.

 

Образование:
2004 г. Образователна и научна степен Доктор по научна специалност: Теория и история на архитектурата; Център по архитектурознание към БАН
1994 г. Висше образование: Висш институт по архитектура и строителство, гр. София; специалност архитектура
1987 г. Средно образование: 91 ЕСПУ „Карл Либкнехт“, гр. София

 

Членство в организации:
Камара на архитектите в България
ДОКОМОМО България – секция на DOCOMOMO International

 

Участие в национални и международни проекти:
2010 г. „Опазване на архитектурата на Димитровград“, колективен проект от научния план на ЦА при БАН разработен заедно с община Димитровград.
2009 г. „Е – енциклопедия на българската архитектура“, колективен проект разработен в ЦА при БАН съвместно с Института по математика при БАН и Камарата на архитектите в България, разработен за кандидатстване по програма „Научни изследвания“;


По-важни публикации:
Попова, В. Устойчивост в архитектурата и градоустройството и добавяне на стойност чрез понятието „резилентност“. ХV Международна научна конференция ВСУ 2015, гр. София
Попова, В. „Модерна архитектура“ Кратко представяне на елементи от архитектурната теория на ХХ век на примера на творчеството на Ото Вагнер, Сборник научни публикации; бр. 3/2014: Департамент „Архитектура“, „Дизайн“, „Изящни изкуства“ на НБУ
Попова, В. Архитектурата на Димитровград, сп. Архитектура, бр. 5 2010 г.
Попова, В. Архитектурата в България от 30-те и 40-те години на ХХ-ти век. Влияния и отражения на културната обстановка и политика в страната.  Научна конференция „Култура и културна политика в България 1879 - 1944“, гр. Пазарджик, май 2008 г.

 

Обществена дейност:
УС на Немско Училище София